ลำดับ สิ่งของที่จะชั่ง * น้ำหนัก * ค่าละเอียด * จำนวน * หมายเหตุ
1